23 Mayıs 2017 Salı  
[ Anasayfa ]  [ Hakkımızda ]  [ Bize Ulaşın ]  [ Soru-Cevap ]  [ Görüş/Öneriler ] 
 Türkçe  English

  Kullanıcı Paneli
E-posta
Şifre
Üye Ol 
Şifremi Unuttum 
Diziler
Türk Kültüründen Görüntüler
Araştırma-İnceleme
Bilimsel Toplantılar
Kaynak Eserler
Edebî Eserler
Erdem Dergisi
Türk Kültüründe Zirveler
Klasik Şiirimizin Zirve Eserleri
Bilge Dergisi
Arış Dergisi
CD
  Yayın Arama
Ayrıntılı Yayın arama
  İndirimdekiler
Dünden Bugüne Türk A...
Kardaş Kömeği (Yardı...
Osmanlı İmparatorluğ...
Milli Türkistan Hürr...
Türk Kültüründe Ağaç...
  En Çok İzlenen
Modern Optiğin Kur...
Anadolu'da İlk Tür...
El-Kânûn Fi't-Tıbb...
Osmanlı'dan Günümü...
Meddahlık ve Medda...

 Adres : Ziyabey Cad. No:19
Balgat, Çankaya / ANKARA
Tel : +90 312 284 34 18
Faks : +90 312 284 34 65
E-posta :
e-magaza@akmb.gov.tr


    Anasayfa Araştırma-İnceleme Sinan Paşa Maârif-nâme Özlü Sö...
  Yayın Hakkında
Sinan Paşa Maârif-nâme Özlü Sözler ve Öğütler Kitabı , Yay.Hzl.: Mertol TULUM

Teslimat   Fiyat Seç
İndirimli Fiyat :  25.00 TL
16.66 (Euro)
21.73 (Usd)
 

 
İçindekiler :

SUNUŞ
METİN
Münacat
Yüce Tanrıya Övgü
Na‘t
Hz Muhammed’e Övgü
Na‘tu’l-Aşereti’l-Mübeşşere
Cenetle Muştulanmış On Sahabeye Övgü
Na‘tul Hulefâi’l-Erbaa
Dört Halifeye Övgü
Sebeb-i Tahrîr-i Kitâb
Kitabın Yazılış Sebebi
1. Zemmü-d-Dünyâ ve Mâ-fîhâ
Dünyayıve İçinde Olanları Kötüleme
2. İşâret-i Afv ve Şefâat
Af ve Şefaat Üzerine
3. Rücû‘ ilâ Mezemmeti’d-Dünyâ
Dünyayı Kötülemeye Dönüş
4. Tevbîhât
Paylamalar
5. Tenbîhât
Uyarılar
6. Teessüfât
Yazıklanmalar
7. Tevbîhât
Paylamalar
8. Teessüfât
Yazıklanmalar
9. Tenbîhât
Uyarılar
10. Tergîbu Musâhabeti’s-sulehâ
İyi Kimselerle Görüşmeyi Özendirme
11. Hikâyet
Hikâye
12. Tevbîhât
Paylamalar
13. Tenbîhât
Uyarılar
14. Teessüfât
Yazıklanmalar
15. Men‘u Sarfi’l-Umri ile’l-Ulûmi’l-Gayri’-Nâfia
Ömrü Faydasız İlimler Uğruna Harcamaktan Alıkoyma
16. İşâret-i Ma‘rifet-i Hakîkıyye
Gerçek Marifet Üzerine
17. Vasf-ı Hâl
Kendi Durumumun Niteliği
18. İ‘tirâf-ı Taksîrât-ı Nefs
Nefsin Kusurlarını İtiraf
19. Tenbîh-i Latîf
Güzel Bir Uyarı
20. İşâret-i Kazâ-yı Ezelî
Ezelî Kaza Üzerine
21. İşâret-i Şemme-i Tevhîd
Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret
22. İşâret-i Niam-i Hak –Sübhânehû ve Teâlâ-
Hakk’ın –Kutsarım ve Yüceltirim- Nimetleri Üzerine
23. Beyânu İnne Belâa’llâhi Ni‘metün
Allah’tan Gelen Belânın Şüphesiz Bir Ni‘met Olduğu Üzerine
24. Zemmü’l-Gınâ
Zenginliği Kötüleme
25. Tevbîhu’l-Gâfilîn
Gafilleri Paylama
26. Medhu’l-Halvet
Yalnız Kalmaya Övgü
27. Tergîbu Mücâvereti’l-Ka‘beti’ş-Şerîfe
Kâbe-i Şerif Çevresinde Yaşamanın Özendirilmesi
28. Beyânü Tercîhu’l-Akli Ale’l-Hevâ
Aklı Hevesten Üstün Tutma Üzerine
29. Tenbîhât
Uyarılar
30. Tergîbu Hazmi’l-Gazab
Öfkeyi Sindirmeyi Özendirme
31. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
32. Zemmü’l-Mukbilîn Ale’l-Mahsûsât
Duygulara Değer Verenleri Kötüleme
33. Zemmü’z-Zulm
Zulmü Kötüleme
34. Hikâyet
Hikâye
35. Tevbîhât
Paylamalar
36. Beyânu Terki’l-Harâm
Haramı Terk Etme Üzerine
37. Fî Mezemmeti’n-Nefs
Nefsi Kötüleme Üzerine
38. Hikâyet
Hikâye
39. İşâret-i Muâlecât-ı Emrâz-ı Kulûb
Kalp Marazlarının Sağaltılması Üzerine
40. İşâret-i Etıbbâ-yı Kulûb
Kalp Tabipleri Üzerine
41. Zemmü’l-Kâniîn bi-Zavâhiri Istılâhâti’l-Ulûm
Bilim Terimlerinin Dış Yönleriyle Yetinenleri Kötüleme
42. Beyânu Enne’l-Havâsse’l-Kuve’l-Bedeni İsti‘dâdâtün li-Kemâli’n-Nefs
Beden Kuvvetlerinden Olan Duyuların Nefsin Kemal Bulma Yetenekleriyle İlgili Bulunması Hakkında
43. İşâretü Enne Zuhûre’l-Hakîkati’l-MuhammediyyeHüve’l-Maksûdü min Hilkati Âdem
Âdemoğullarının Yaratılması Maksadının Hz Muhammed’in Hakikatinin Belirmesi Olduğu Hakkında
44. İşâretü Enne Medâre’l-Eşyâe İnâyetu’llâhi Teâlâ
Nesnelerin Yörüngesinin Yüce Tanrı’nın Kılavuzluğu Olması Üzerine
45. İşâret-i Nazar-ı İbret
İbret Gözü Üzerine
46. Tenbîhât u Tevbîhât
Uyarılar ve Paylamalar
47. Hikâyet
Hikâye
48. Beyânü Zemmi’n-Niami’l-Âcile
Dünya Nimetlerini Yerme Hakkında
49 Tergîbü’s-Sadaka
Sadaka Vermeye Arzu Uyandırma Üzerine
50. Beyânu Enne’l-Mer’e Yühibbü en Yusrafe Umruhû ilâ Ehemmi’l-Hıdemât
Kişinin Ömrünü En Önemli Hizmetlere Sarfetmeyi Sevmesi Hakkında
51. Tahrîsu’l-İştigâli bi-Ehemmi’l-Ulûm
En Gerekli İlimlerle Uraşmaya Özendirme
52. İşâret-i Lisân-i Hâl
Hâl Dili Üzerine
53. [İşâret-i Lisân-i Hâl-i Bâd-ı Nesîm]
[Tan Yelinin Hâl Dili Üzerine]
54. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Verd
Gülün Hâl Dili Üzerine
55. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Nergis
Nergisin Hâl Dili Üzerine
56. İşâret-i Lisân-ı Hâl-i Bülbül
Bülbülün Hâl Dili Üzerine
57. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hamâme
Kumrunun Hâl Dili Üzerine
58. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Tâvûs
Tavusun Hâl Dili Üzerine
59. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Horûs
Horozun Hâl Dili Üzerine
60. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Hüdhüd
Hüdhüd’ün Hâl Dili Üzerine
61. İşâret-i Lisân-i Hâl-i Baykuş
Baykuşun Hâl Dili Üzerine
62. İşâret-i Rumûz-ı Kelb
Köpeğin Gizli Dili Üzerine
63. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
64. Zemmü Ebnâi’z-Zamân
Zamane Adamlarına Yergi
65. Medhü’l-Munkatıîn Ani’n-Nâs
Halktan Kesilmişlere Övgü
66. Tenbîhât
Uyarılar
67. Tevbîhât
Paylamalar
68. Tenbîhât maa’l-İşâreti ilâ Istılâhâti’l-Fünûni mine’l-Arabiyyeti ve Gayrihâ
Arap Diliyle İlgili ve Başka Terimlerle İlgilendirerek Uyarılar
69. İşâret-i Istılâhât-ı Fukahâ
Din Bilginlerinin Terimleri Üzerine
70. İşâret-i Hikmet-i Hakîkıyye
Gerçek Hikmet Üzerine
71. Taksîmü’l-Îmân ve’t-Tasdîk
İnanmanın ve Doğrulamanın Bölümlenmesi
72. Na‘t-i Kur‘ân-ı Kerîm
Kur‘ân-ı Kerîm’e Övgü
73. Tergîbu Kırâeti’l-Kur’ân
Kur’an Okumayı Özendirme
74. Tenbîhât
Uyarılar
75. İşâretü Ta‘zîmi’l-Üstâd
Hocaları Saygıyla Anma Üzerine
76. Beyânu Enne’l-Âkıle Yenbagî en Yes‘â fî en Yekûne lehû Menfeatün fî Nizâmi’l-âlem
Dünya Düzeninde Yarar Sağlamaya Çaba Göstermenin
Akıllı Kimseye Yaraşırlığı Hakkında
77. İşâret-i Kutb
Kutup Üzerine
78. Zemmü’ş-Şuarâ
Şairlere Yergi
79. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Değişik Konularda Hikmetli Sözler
80. İşâret-i Havf u Recâ
Korku ve Umut Üzerine
81. Kelimât-ı Eflâtûniyye
Eflâtun’dan Sözler
82. İşâret-i Vasf-ı Hâl-i Mütekellim
Bunları Söyleyenin Kendi Durumunun Niteliği Üzerine
83. Remz-i Tevhîd
Tevhid Konusuna İşaret
84. Beyânu Enne Külle Şey’in Hasenün fî Mevziihî
Her Şeyin Yerinde Güzel Olması Hakkında
85. Tenbîhü’l-Gâfilîn
Aymazlara Uyarı
86. Tevbîhât
Paylamalar
87. Medhu’l-Kanâa
Kanaate Övgü
88. Tevbîhât
Paylamalar
89. İşâretü ilâ Mümesseli’l-Ahlâk
Ahlâk Göstergelerine İşaret
90. Tergîbü’l-Ahlâkı’l-Hasene
Güzel Ahlâkı Özendirme
91. Tevbîhât
Paylamalar
92. Tergîbü’l-A‘mâli’s-Sâliha
İyi İşlere Özendirme
93. Takrîât
Serzenişler
94. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
95. Tergîbü’l-Cûdi ve’l-İnfâk
Cömertlik ve Yadım Etmeye Özendirme
96. Zemmü Erbâbi’t-Taklîd
Öykünücü Kimseleri Kötüleme
97. Taksîmü’l-Ulemâ‘ ve Zemmü’l-Ulemâ’i’s-Sû‘
Bilginlerin Bölümlenmesi ve Kötü Bilginlerin Kötülenmesi
98. Zemmü Kuzâti’z-Zamân
Zamane Kadılarını Kötüleme
99. İşâretü Hâli’l-Müneccimi ve’t-Tabîb
Müneccim ve Tabiplerin Durumları Üzerine
100. Beyânü Enne’l-Fazle bi’l-Hasebi lâ bi’n-Neseb Erdemliliğin Kişiye Özgü Olup Soy Sopla İlgili
Bulunmaması Hakkında
101. Zemmü Hizmeti’s-Sultân
Sultana Hizmet Etmenin Kötülenmesi
102. Zemmü’l-Meliki’z-Zâlim
Haksızlık Eden Yöneticileri Kötüleme
103. Zemmü’t-Tama‘ fî Hakkı’l-Gayr
Başkasının Hakkına El Uzatanları Kötüleme
104. Zemmü’l-Ganiyyi’l-Bahîl ve’s-Sâili’l-Mübrim
Cimri Zenginleri ve Israrlı Dilencileri Kötüleme
105. Zemmü’l-Hezl ve’l-Mizâh
Alay ve Gülmecenin Kötülenmesi
106. Zemmü’l-Liâm ve Medhul-Kirâm mine’n-Nâs
İnsanlar Arasındaki Aşağılık Kimselerin Kötülenmesi, Şerefli Kimselerin Övülmesi
107. Kelimât-ı Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
108. Beyânu Za‘fı Ba‘zı’l-Îmân
Kimi İmanın Zayıflığı Hakkında
109. Rücû‘ ile’l-Kelimâti’l-Hikemiyyeti’l-Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözlere Geri Dönüş
110. İşâret-i Fenâ’-i Dünyâ
Dünyanın Gelip Geçiciliği Üzerine
111. Teessüfât
Yazıklanmalar
112. Şikâyet-i Dünyâ
Dünyadan Şikâyet
113. İşâret-i Lemehât-i Tevhîd
Tevhid Parıltılarına İşaret
114. Medhü’l-Kanâa ve Zemmül-Hırs
Tok Gözlülüğe Övgü ve Aç Gözlülüğe Yergi
115. Tevbîhât-ı Ehl-i Dünyâ
Dünya Düşkünlerine Paylamalar
116. Tergîbü’l-Amel bi’s-Sünen
Sünnetlere Göre İş Görmeyi İsteklendirme
117. Medhü’l-İlmi ve’l-Akl ve Zemmü’l-Cehl
Bilgi ve Akla Övgü ve Bilgisizliğe Yergi
118. Medhü’s-Samt ve Zemmü İksâri’l-Kelâm
Susmaya Övgü ve Çok Konuşmaya Yergi
119. Beyânu Enne’n-Nusha Kad Yekûne mine’l-Esbâbi’l-Âdiyeti li’n-Nushi
Öğüdün İnsanları İyiliklere Yönlendirme Konusunda Gerekli Araçlardan Olması Hakkında
120. Vasf-ı Hâl
Kendi Durumumun Niteliği
121. Kelimât-ı Nushiyye
Öğüt Türünden Sözler
122. Tenbîhât
Uyarılar
123. Tergîb-i Tevbe
Tövbeye Özendirme
124. Tergîbü’l-İhsân
İyilik Etmeye Özendirme
125. Kelimât-i Hikemiyye-i Müteferrika
Dağınık Hikmetli Sözler
126. Tergîbu Hıfzı’s-Sadâka
Sadakati Gözetmeye Özendirme
127. Kelimât-ı Hikemiyye
Hikmetli Sözler
128. Medhü’s-Sadâka
Sadâkate Övgü
129. Zemmü’l-Gazab
Öfkeyi Kötüleme
130. Zemmü’l-Müteşeyyihîni’l-Mukassirîn fi’ş-Şerîa
Şeriat Konusunda Kusurlu Davranan Sahte Şeyhleri Kötüleme
131. Nasîhat-i Selâtîn
Sultanlara Öğüt
132. Men‘u’z-Zulm ve Tahrîsu’l-Adl
Zulme Yol Vermeme ve Adalete Özendirme
133. Medhu’s-Sehâ fi’s-Selâtîn
Sultanlarda Cömertliğe Övgü
134. İşâret-i Şemme-i Saltanat-ı Hudâ-yi Teâlâ
Allah Teâlâ’nın Saltanatına Birkaç Sözle İşaret
135. Et-Tenfîru mine’l-Katl bi-Kaderi mâ-Yümkin
Can Almaktan Mümkün Oldukça Kaçındırma
136. İşâretü Hakîkati ilâ Âdâbi’s-Selâtîn
Sultanların Tutum ve Davranışlarının İç Yüzüne İşaret
137. İşâret-i Riâyet-i Cünd
Askeri Görüp Gözetme Üzerine
138. İşâret-i Ahlâk-ı Vüzerâ
Vezirlerin Ahlâkı Üzerine
139. Zemmü Vezîri’l-Müfsid
Ortalık Karıştırıcı Veziri Kötüleme
140. Zemmü Süâti’s-Selâtîn
Sultanların Kovcularını Kötüleme
141. İşâret-i Riâyet-i Kulûb
Gönülleri Görüp Gözetmek Üzerine
142. Beyânü Avni’s-Suveri’l-Misâliyye
Görünmez Güçlerin/Varlıkların Yardımı Üzerine
143. İşâret-i Şemme-i Tevhîd
Tevhid Konusuna Bir Kokumluk İşaret
144. Medh-i Ehlu’llâhi’l-İzâm
Büyük Tanrı Dostlarına Övgü
145. İşâretü Erbâbi’l-Ihtifâi min Ashâbi’l-Kulûb
Gönül Erlerinden Olup da Gizlenenler Hakkında

[Hâtime]
[Bitiş]
AÇIKLAMALAR


Orjinal Dili :
Türkçe
Ebatları :
24 cm.
ISBN :
978-975-16-2561-8
Baskı :
Sarıyıldız Ofset Ltd.Şti.
Basım Yeri, Tarihi :
Ankara, 2013
İLESAM :
2012.06.Y.0143-415
Sayfa Sayısı :
912
Teslimat :
1-2 işgünü içerisinde teslim edilir.

 
Bu dizide en çok satılan yayınlar
EL-KÂNÛN Fİ’T-TIBB ÜÇÜNCÜ KİTAP-2 2014 Çeviren Prof. Dr. Esin KÂHYA  
EL-KÂNÛN Fİ’T-TIBB ÜÇÜNCÜ KİTAP-1 2014 Çeviren Prof. Dr. Esin KÂHYA  
EL-K. ÂNÛN Fİ’T. -TIBB BİRİNCİ KİTAP (4. BASKI) 2015 Çeviren Prof. Dr. Esin KÂHYA  
EL-K ÂNÛN Fİ’T-TIBB BEŞİNÇİ KİTAP (3. BASKI) 2015 Çeviren Prof. Dr. Esin KÂHYA  
EL-KÂNÛN Fİ’T-TIBB İKİNCİ KİTAP (4. BASKI) 2015 Çeviren Prof. Dr. Esin KÂHYA    Sepetiniz
  Kargo
 
Sipariş ve Teslimat Şartları
  Siparişleriniz
Siparişinizin durumunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki kutuya sipariş numaranızı giriniz.!

  Tavsiye Et
E-Mağazamızı aşağıdaki linki kullanarak tavsiye edebilirsiniz.
Tavsiye Et
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon: +90 (312) 284 34 18   Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65 e-magaza@akmb.gov.tr